Bạn có thể để trứng trong một giỏ vẫn được miễn là có thể kiểm soát những gì xảy ra với nó.-Elon Musk